BLUE POW / MIA SHIELD ( NOTE PIN SHOWN WITH WHITE AROUND POW HEAD ACTUALY IT IS BLUE )

BLUE POW / MIA SHIELD ( NOTE PIN SHOWN WITH WHITE AROUND POW HEAD ACTUALY IT IS BLUE )
Click to enlarge image(s)